Slovak Czech English German Polish

Sobota, 25. novembra 2000

Potom vylejem svojho Ducha na každé telo. Na ceste nasledovania za Pánom Ježišom Kristom potrebujeme pomoc. Takýmto pomocníkom je nám Duch Svätý. Bez Ducha nemôže vzniknúť skutočná viera, nemožno pochopiť Písmo. Bez Ducha by aj cirkev zostala mŕtvou organizáciou. Ale Duch oživuje a má moc oživiť aj suché kosti. Musíme si však neustále dávať pozor, aby sme nepodľahli inému duchu, ako je Duch Kristov. Odvolávanie sa na vedenie Duchom Svätým nám nemôže byť zásterkou na dosiahnutie našich sebeckých cieľov a zámerov. Musíme skúmať duchov či sú z Boha, lebo aj dnes vyšlo mnoho falošných prorokov. Toto skúmanie máme konať vo svetle Písma a evanjelia Ježiša Krista. Ducha Svätého nám posiela Boh, aby nás On naučil všetkému, a nie preto, aby sme my učili Jeho. A ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotivosť, vernosť, miernosť a sebaovládanie (G 5,22).