Slovak Czech English German Polish

Sobota, 16. decembra 2000

Ak si spravodlivý, čo Bohu tým dávaš, alebo čo dostane z tvojich rúk? Známy bádateľ Izák Newton povedal, že evanjelium, Novú Zmluvu musíme čítať nie ako notár, ale ako dediči. Notár to číta vecne, vidí v tom právny dokument, jeho srdce nie je v tom. Skúma každú vetu, či je jasne formulovaná a nenapadnuteľná. On musí závet čítať kriticky. Celkom inak je to s dedičmi. Tí sú na tom bytostne zainteresovaní. Keď sa spomenie ich meno, veľmi spozornejú, aby im ani slovko neušlo. Ich zaujíma výpočet darov, budov, polí, pozemkov, čo bude ich majetkom. A tak si stanú i na špičky a priložia ruku k uchu, aby len dobre počuli. – Také má byť naše čítanie Písma. Nie to notárske, nezainteresované, kritické, ale to dedičské. Neprepočuť ani jedno zasľúbenie, ale tiež ani jednu úpravu, napomenutie, ktoré potrebujeme, aby sme sa mohli stať dedičmi. Pán Boh je bohatý a ochotný rozdeľovať. Urobme pre to všetko, aby sme boli dedičmi a svoje dedičstvo nepremárnili neverou, nezáujmom a nevďačnosťou!