Slovak Czech English German Polish

Streda, 27. decembra 2000

Ja som Hospodin a okrem mňa nieto Spasiteľa. Veľkosť Izraelského národa nikdy nespočívala v jeho politike – mnohé skúsenosti, naopak, svedčia o jeho politickej slabosti. Veľkosť Izraela spočíva v duchovnej oblasti. V jeho viere v jediného Boha. Bol presvedčený, že si ho Boh vyvolil za zvláštny ľud. Čokoľvek sa mu prihodilo, bolo to z Božej vôle. Aj politicky mocní susedia boli len nástrojmi v rukách Božích – buď aby Izrael potrestali, alebo povzniesli. Takto Izrael chápal prvé Božie prikázanie a veril, že sa táto vôľa raz presadí v celom svete a nastane pre celé ľudstvo šťastný vek. Až Pán Ježiš Kristus začal s realizáciou týchto stanovísk. Vyšiel z kolísky vyvolených a zobral kráľovské žezlo nad celým svetom. Ešte v 1M 49,10 čítame: „...dokiaľ nepríde panovník, ktorého národy budú poslúchať.“ A stalo sa. Prišiel a práve vďada Nemu sme poznali Otca, pochopili Jeho spasiteľné úmysly a stali sa povolanými ku spaseniu. Tak v Kristovi nastal šťastný vek pre celé ľudstvo. Pre tých, ktorí uverili. Aj pre nás?