Slovak Czech English German Polish

Piatok, 01. januára 2010

Mudrci opovrhli slovom Hospodinovým, na čo im bude ich múdrosť? Na začiatku občianskeho roku si dávame rôzne predsavzatia v osobnom i rodinnom živote, robíme si plány v občianskom i v cirkevnom živote. Nie je na tom nič zlé, ak pri tom všetkom nehrá úlohu nezdravé sebavedomie, ak pri tom plánovaní berieme do úvahy Pána Boha, Jeho vôľu, ak si nemyslíme, že uskutočnenie našich plánov a predsavzatí je niečo samozrejmé. Aj v našej cirkvi si plánujeme dôstojne pripomenúť štyristé výročie Žilinskej synody, ktorej zákony mali veľký význam pre ďalší vývin života našej cirkvi, jej zriadenie a osamostatnenie. Musíme však pamätať na slová apoštola Jakuba, známe ako jakubovská podmienka: „Ak Pán Bude chcieť.“ Vlastne to nie len jakubovská podmienka. Aj apoštol Pavel hovoril efezským kresťanom: „Ak bude vôľa Božia, vrátim sa k vám“ (Sk 18,20). A korintským kresťanom píše: „Čoskoro prídem, ak Pán bude chcieť“ (1K 4,19). Poznal som staršieho brata farára, ktorý čokoľvek predpokladal alebo sľuboval, doložil: „Ak Pán Boh dá zdravia a života“. Pamätajme na to pri všetkých plánoch a predsavzatiach do tohto roka. A buďme si istí, že to, čo On bude chcieť, poslúži len nášmu časnému i večnému dobru! – – „Hospodinu podajme ruku. Oddajme sa Jemu cele! A zvolajme: I v novom roku pomáhaj nám v dobrom diele a na ďalšie putovanie vylej svoje požehnanie!“