Slovak Czech English German Polish

Sobota, 02. januára 2010

Hospodin je Kráľom! Plesaj, zem, nech sa radujú mnohé ostrovy! Aj keď nám svedectvo Jána Krstiteľa znie v adventnom duchu, je to hlas aktuálny v každom čase. Tak na prahu nového roku počujme aj my Jánove slová! Náš Pán je v Duchu Svätom aj s nami, medzi nami, uprostred súčasnej duchovnej púšte. Aj nášmu pokoleniu, žiaľ, Ján Krstiteľ hovorí tak, ako voľakedy farizejom v Betánii za Jordánom: „Medzi vami stojí Ten, ktorého vy nepoznáte.“ Preto je tu taká rozsiahla duchovná púšť. Táto púšť však môže ožiť, zazelenať sa a rozkvitnúť, keď ľudia poznajú a príjmu Pána Ježiša Krista. – – Vo sviatosti Krstu svätého sme prešli kúpeľom znovuzrodenia v Duchu Svätom. Pán nás prijal za svoje deti, do svojho spoločenstva. Napĺňajme teda poslanie kresťanov, buďme tým hlasom volajúceho: „Čiňme pokánie a verme v evanjelium!“ Toto je jediná cesta, ktorá vedie k časnej i večnej spáse. Buďme hlasom volajúceho predovšetkým vo svojej rodine, svojim potomkom, aby z nich boli noví ľudia, ktorí by žili v čistote a spravodlivosti! Všetci spolu svojím životom v pokání vyrovnávajme cestu Pánovi!