Slovak Czech English German Polish

September

Streda, 01. septembra 2010

Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia!

Register to read more...

Štvrtok, 02. septembra 2010

Hospodin je so mnou ako mocný hrdina.

Register to read more...

Piatok, 03. septembra 2010

On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti.

Register to read more...

Sobota, 04. septembra 2010

Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha.

Register to read more...

Nedeľa, 05. septembra 2010

Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo Jemu patrí múdrosť i sila!

Register to read more...

Pondelok, 06. septembra 2010

Poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch.

Register to read more...

Utorok, 07. septembra 2010

Poznajú, že ja, Hospodin, ich Boh, som s nimi, a že oni, dom Izraela, sú mojím ľudom – znie výrok Hospodina, Pána.

Register to read more...

Streda, 08. septembra 2010

Nebuďte teraz tvrdohlaví! Podajte ruku Hospodinovi! Vojdite do Jeho svätyne!

Register to read more...

Štvrtok, 09. septembra 2010

Tí, čo spásu Tvoju milujú, nech vždy hovoria: Veľký je Hospodin!

Register to read more...

Piatok, 10. septembra 2010

Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha.

Register to read more...

KALENDÁR