Slovak Czech English German Polish

Sobota, 01. januára 2011

Lepšie je jedlo zo zeleniny s láskou ako vykŕmený vôl s nenávisťou. Nech sa vám srdce nestrachuje! Kráčanie v čase – to nie je kráčanie za jasného, slnečného počasia krajinou, ktorá je viditeľná do diaľky. Kráčanie v čase sa podobá kráčaniu v hmle, kedy vidíme dopredu len nejasne alebo vôbec. Pri vstupe do nového roku môžu z tejto skutočnosti vzniknúť v duši človeka obavy a strach. Preto potrebujeme mať istotu, že pri kráčaní – aj počas tohto roku – je tu a bude s nami Ochranca, Sprievodca, Ten, ktorý pozná správnu cestu. Kto s Ním počíta, ten do svojej budúcnosti vstupuje s pokojom a vyrovnanosťou. V istote toho, že nás Pán Boh bude viesť, je potrebné, aby sme z Písma svätého spoznávali Jeho vodcovský hlas a aby sme sa ním aj riadili. Nešťastie, nespokojnosť, nevyrovnanosť mnohých ľudí pramení práve z toho, že vo svojom živote nepripustia k slovu Božie Slovo, Boží zákon, ktorý by ich usmerňoval. Ak nechceme byť rozorvané bytosti, musíme sa oboznamovať s Božím Slovom, a potom ho každý deň uplatňovať. Je veľký rozdiel, či človek putuje bezcieľne alebo vedome kráča k určitému cieľu. Bezcieľne putovanie je ubíjajúce. Naopak, kto vie, že kráča k cieľu, tomu to dodáva nádej, radosť a silu aj vtedy, keď je jeho putovanie náročné. Hlavný cieľ života nám určil sám Pán Boh. Tak môžeme mať istotu toho, že pod Jeho vedením kráčame k zmysluplnému cieľu aj vtedy, keď sa náš život vyvíja prekvapujúco a možno aj neželateľne. Preto, nech sa nám srdce nestrachuje! Verme v Boha a verme v Pána Ježiša Krista! Nový občiansky rok začíname v Ježišovom mene. Meno Ježiš znamená „Hospodin je spása”. Pán Ježiš Kristus nám priniesol veľké, radostné a jedinečné posolstvo o Božej milosti a našej spáse. On prináša, realizuje Božiu lásku. Kráčať po Jeho ceste, znamená život v pravde, ktorá oslobodzuje. Kráčať po Jeho ceste znamená neminúť cieľ, ktorý pre nás prichystal.