Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 02. januára 2011

A bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ktoré sa dopočujú o všetkom dobre, ktoré im spôsobím, preľaknú sa a zachvejú pre všetko dobro a blaho, ktoré mestu spôsobím. Z Božej milosti môžeme prežívať druhý deň v Novom roku 2011. Začali sme ho v mene Božom a tak chceme aj pokračovať. Ako veriaci ľudia chceme o Ňom svedčiť aj iným. Kristus Pán si povolal učeníkov aj nás. Každého možno iným spôsobom. Úloha pre nás však je jasná, aby sme ako Jeho učeníci aj žili a k tomu pomáhali aj iným. Nie je to celkom jednoduché. Tak, ako Filipovo svedectvo narazilo u Natanaela na veľké pochybnosti, aj v dnešnej dobe sa to často opakuje. Filip však pozval Natanaela k Ježišovi, aby sa sám presvedčil. Ten potom vyznal: Majstre, Ty si Syn Boží, Ty si kráľ izraelský! Aj my by sme mali pozvať k Pánovi Ježišovi tých, ktorí hľadajú, alebo aj tých, ktorí ani nevedia, že majú hľadať. Toto pozvanie môže mať podobu pozvania nielen na služby Božie, ale aj na biblickú hodinu, či do modlitebného spoločenstva, aby videli, ako žijú tí, ktorí patria Pánovi. To, čo zasľúbil Kristus Pán vo v. 51, sa iste splní. Kde je On, tam už nebo nie je zatvorené, ale otvorené. Tak to bolo aj pri Jeho narodení v tú svätú noc, keď sa nebo otvorilo a anjeli zvestovali tú radostnú novinu pre celý svet (Lk 2,1-20). Vďaka, že prišiel na túto zem, aby vykonal dielo spasenia pre našu záchranu.