Slovak Czech English German Polish

Streda, 26. januára 2011

Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prosieb. Aký je stav sveta? Stačí, keď sa pozrieme okolo seba, koľko neprávosti, utrpenia, nešťastia, zloby, bolesti a násilia je vo svete. Táto správa však ukazuje aj na príčiny tejto porušenosti. Keď Pavol hovorí o ľudskom hriechu, trikrát používa slovo „zamenili“. Zámena Boha za modly – duchovná porušenosť. Človek stále hľadá, ako naplniť svoju duchovnú potrebu a keď ako jediný zdroj svojho naplnenia odmietol Boha, musí nájsť iný. A tak si vytvára náhradných bohov. Zámena pravdy za lož – porušenosť mysle. Keď odmietneme Boha, strácame schopnosť poznať a prijať Boha. A potom sme odsúdení na život v lži. Zámena dobra za zlo – morálna porušenosť. Kde niet Boha, tam niet zábran, tam je všetko dovolené. Máme tu zoznam hriechov, v ktorom každý jeden z nás môže nájsť seba. Vedľa seba tu stojí hriech smilstva i lakomstva, vraždy i ohovárania, pýchy a neposlušnosti rodičom ako rovnocenné hriechy. To je obraz každého človeka. A ku všetkým hriechom človek pridáva ešte jeden. Nielenže človek sám hreší, ale aj schvaľuje hriech iných. Trikrát sme čítali, že Boh vydal človeka napospas hriechu a štvrtýkrát, o niekoľko kapitol neskôr, budeme čítať, že Boh vydal svojho Syna, aby zomrel na kríži za hriech človeka. Proti moci hriechu postavil kríž svojho Syna.