Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 27. februára 2011

Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul, a moja modlitba prenikla k Tebe. Keď čítame podobenstvo o štvorakej pôde, väčšinou si ani nevšimneme celú situáciu s veľkými zástupmi ľudí, ktorí sa z miest hrnuli za Ježišom. Predstavme si dnes naše mestá, ako sa aj evanjelici v nedeľu hrnú do veľkých nákupných centier a kostoly sú poloprázdne. V čom je to, že vtedy sa zástupy hrnuli za Ježišom a dnes, predovšetkým v mestách, naša cirkev zomiera? V mestách sa nám rok čo rok strácajú stovky našich ľudí, v mestách odpisujeme v posledných rokoch najviac duší. Nie sú tam, zomreli? Nie, stále tam sú celé rodiny evanjelikov, ktoré však stratili s cirkvou kontakt. V ECAV sme to totiž ponechali skôr na náhodu – a to znamená, že stále aj v tejto postmodernej dobe pestujeme a preferujeme model – jeden veľký mestský cirkevný zbor s jedným bohoslužobným miestom väčšinou priamo v historickom centre. Zástupy ľudí však žijú na sídliskách. Majú naši ľudia – evanjelici na sídliskách veľkých miest koho nasledovať, majú kam ísť? Vstúpi naša cirkev so svojimi duchovnými aktivitami a službou konečne do tohto nezaopatreného priestoru tak, ako to už pred 15 i viac rokmi urobila rímskokatolícka aj gréckokatolícka cirkev? -- Zároveň je veľmi zaujímavé všimnúť si Ježišov pohľad na tie zástupy, ktoré Ho nasledujú a počúvajú. -- Ježiš tými masami vôbec nie je uveličený a nevidí to iba v ružových farbách, neuspokojil sa iba s masou ľudí, nestačia Mu iba veľké počty a pozitívne štatistiky. On aj tie zástupy vytriedil, aby sa ukázalo, kto z toho množstva je naozaj použiteľný a prináša ovocie. Aj tu nám Pán Ježiš ukazuje, že Mu nejde o mŕtve náboženstvo, ale o živú vieru, ktorá sa realizuje v ovocí. -- Nie nadarmo pre nás Ježiš pripája slová – „kto má uši na počúvanie, nech počuje!” Chceme tieto veci počuť v celej našej cirkvi, v jednotlivých zboroch, chceme to počuť ako farári i biskupi?