Slovak Czech English German Polish

Sobota, 05. marca 2011

Hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Anna práve nechala svojho malého syna v Šíle. Odovzdala ho Bohu. Nie so strachom, ako to ten malý chlapec zvládne. Nie s povzdychom, čo som to len Bohu sľúbila, veď to nebolo rozumné. Z jej úžasného chválospevu cítiť len veľkú radosť. Boh dáva radosť tým, ktorí odovzdávajú Jemu, čo Mu patrí. Život, čas, peniaze, schopnosti, nič z toho nemáme sami zo seba. To všetko máme od Boha a Jemu to máme odovzdať. Možno to bude len päť chlebov a dve rybičky, ale v Božích rukách to získa oveľa vyššiu hodnotu. Kde si úzkostlivo držíme svoje veci a životné plány, tam niet skutočnej oslavy Boha. Ani naše deti nepatria nám, nie sú naším majetkom. Ich životy majú patriť Bohu. Spoznali sme to? Čo by si mal Bohu odovzdať ty? Daj Bohu, čo Mu patrí a možno práve dnes vytryskne aj z Tvojho srdca nádherný chválospev.