Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 06. marca 2011

Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko, už príde, a moja záchrana už sa zjaví. „Aký má v živote ťažký kríž!” – povieme o človeku, ktorého stretne nejaké nešťastie. Čo však znamená niesť si svoj kríž? Niesť trápenie, ktoré nás postretne? Veď to robia aj ľudia, ktorí nepoznajú Boha, každý svojím vlastným spôsobom. O akom kríži je tu vlastne reč a v akých súvislostiach o ňom Ježiš hovorí? Ježiš práve prvýkrát predpovedal svoje utrpenie a Peter, ktorý len v odseku predtým vyznal, že Ježiš je Kristus, ten svätý Boží, teraz Ježiša odhovára: „To sa Ti nesmie stať!“ Utrpenie sa mu k jeho predstave o Mesiášovi nehodí. Ježiš tu však jasne vysvetľuje, že nasledovať Ho znamená aj ochotu niesť utrpenie pre evanjelium. Som ochotný pre Krista aj trpieť? To druhé, čo si v súvislosti s utrpením potrebujeme uvedomiť je, že v živote kresťana prichádza aj utrpenie, ktoré na prvý pohľad nemusí priamo súvisieť s vierou. Aj také však máme od Boha prijať a dovoliť, aby nás formoval. Nestačí len zatnúť zuby a povedať si, že tak to musí byť. Kríž máme niesť s dôverou a bez reptania, bez pocitu sebaľútosti a zatrpknutosti. Každé utrpenie v sebe skrýva obrovský potenciál, buď človeka sformuje alebo zdeformuje. Každý kríž, ktorý nás neprivedie ku krížu Pána Ježiša, je zbytočný a neprinesie nám požehnanie. Niesť svoj kríž pre kresťana znamená odumierať sám sebe, aby sme viac žili pre Boha. Pane, daj nech aj kríž, ktorý budeme niesť dnes, nás privádza bližšie k Tebe a premieňa nás na Tvoj obraz!