Slovak Czech English German Polish

Sobota, 12. marca 2011

Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť. Filištínci boli účastní toho, ako Boh Izraela prejavil svoju moc. Spoznali, že z Boha Izraelitov si nemožno urobiť vojnovú korisť. Ich boh padol a rozpadol sa. Pred Hospodinom modla neobstojí. A dokonca museli znášať choroby. Posielali truhlu zmluvy z miesta na miesto. Napadá mi otázka: Keď videli, že Boh Izraelitov je mocnejší ako ich boh, prečo sa nepridali k Nemu? Čo im v tom bránilo? To isté, čo bráni ľuďom prísť k Bohu dnes. Pôvod, tradícia predkov, pýcha, nerozumnosť a nakoniec – spoliehanie sa na modlu, ktorú môžem ovládať, je predsa len jednoduchšie ako počúvať živého Boha, ktorého musím poslúchať. Prijať živého Boha za svojho, znamená prijať taký spôsob života, aký On odo mňa očakáva. A to je zrejme najväčší dôvod, prečo aj dnes ľudia posúvajú riešenie otázky viery na neskôr. Tak, ako Filištínci posúvali truhlu zmluvy z miesta na miesto až nakoniec museli prijať konečné riešenie. Pred touto otázkou neutečieš. Ak nenájdeš odvahu žiť s Bohom, budeš to posúvať, až kým ťa On neprinúti prijať konečné rozhodnutie.