Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 14. marca 2011

Pre svoje meno nezavrhni, nezneucti trón svojej slávy. Truhla zmluvy je sedem mesiacov u Filištíncov. Získali ju ako korisť. Nie preto, aby žili podľa Slova, ktoré v nej bolo uložené, ale mal to byť dôkaz, že Hospodin je premožený. Podľa rán, ktoré ich postihli – pochopili, že to tak nie je. Namiesto toho, aby sa vzdali svojho modlárstva a začali porovnávať, rozhodli sa truhlu zmluvy poslať preč. -- V texte je priam cítiť ľudskú vypočítavosť. Filištínci aj napriek tomu, že sa pri nich dejú zvláštne veci, chcú sledovať, ktorým smerom sa povoz s truhlou uberie. Nie sme neraz podobní týmto pohanom? Koľkokrát sa Pán Boh pri nás dokázal a my zavše túžime po Jeho nových prejavoch – a to súvisí aj s poslednou myšlienkou. Návrat truhly zmluvy do Bétšemešu bol poznačený smútkom. Stále platili slová: „Avšak nech nevojdú ani na okamih pozrieť do svätyne, aby nepomreli“ (4M 4,20). Dodnes existujú nepoučiteľní, ktorí sa zahrávajú s tým, čo nám hovorí Jeho Slovo. Prosím, berme vážne Všemohúceho Boha, ktorého moc nie je ničím obmedzená!