Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 20. marca 2011

Mnoho svojich divných skutkov a úmyslov voči nám si uskutočnil, Hospodine. Začal sa pôst, v ktorom si budeme nanovo pripomínať, čo ľudia – majúci isté poznanie Božích plánov – urobili s Kristom. V našom texte Ježiš, opierajúc sa o Izaiášovu pieseň o vinici (5. kap.), dáva svojim nepriateľom najavo, že sú Mu známe ich vražedné úmysly. Ježiš tu poukazuje na veľkú nespoľahlivosť „spoľahlivých“. -- V čase vojny istý člen finančnej stráže prepadol poštového posla, ktorý niesol mesačné výplaty, ozbíjal ho a zavraždil. Urobil to ten, ktorému bola zverená stráž nad financiami. Ježiš tu poukazuje na podobný zločin, ktorého sa chcú dopustiť strážcovia zbožnosti. Slová nášho textu nie sú však len výpoveďou o minulosti, ale aj výzvou pre každého z nás, aby sme skúmali, ako pracujeme na vinici a aký je náš vzťah k Tomu, ktorý nás povolal do práce. Kiežby sme boli ľuďmi čistého srdca – ľuďmi, ktorí milujú svojho Pána za to, čo vykonal pre našu záchranu!