Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 04. apríla 2011

Každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa. Udalosti v tomto príbehu tu plasticky poukazujú na tri základné postoje v našom živote v konfliktných situáciách. Nábálov postoj: odplata zlým za dobré. Nábál odmieta dať Dávidovi stravu a ešte sa mu aj za všetko dobré, čo mu urobil, vysmieva. -- Dávidov postoj: odplata zlým za zlé. Dávid sa chce Nábálovi pomstiť vyvraždením jeho domu. Berie odplatu z Božích rúk do svojich. Je to prirodzená ľudská reakcia, ktorá nepočíta s tým, že pomsta patrí výlučne do kompetencie Pána Boha (Rímskym 12,19). -- Abigajilin postoj: dobrým prekonávať zlo. Týmto postojom ochránila Dávida od spáchania vraždy. Dávid ďakuje Pánu Bohu za múdry postoj Abigajil, váži si ju a po smrti jej manžela si ju vezme za manželku. Ktorý z týchto postojov zaujmeme dnes? -- Počas prevratu v Libérii ozbrojený chlapec – vojak zabil kresťanskej matke dieťa. Po rokoch ho matka spoznala ako žobráka pri obchodnom dome. Ako sa mu pomstila? Povedala mu: „Buď mojím synom“ a adoptovala si ho.