Slovak Czech English German Polish

Piatok, 08. apríla 2011

Zanechaj hnev a opusť zlosť, nevzbĺkni hnevom to vedie len k zlému! Súhlasne pritakával na potrebu verne pracovať v zamestnaní i zbore. Prisviedčal aj na pasáž o potrebe žiť skromne a šetriť. Jeho zjavný nesúhlas s kazateľom sa prejavil v tretej časti kázne, keď hovoril o štedrosti k núdznym. Vtedy si už polohlasne zamrmlal: „Tak dobre začal náš kňaz – a tak zle skončil“. -- Život Saula môžeme tiež takto hodnotiť – dobre začal, ale na rozdiel od vyššie uvedeného kazateľa, skončil naozaj zle (porážka, smrť, zneuctenie). Všimnite si však jasné svetielko smutného epilógu: poslednú úctu vzdali Saulovi obyvatelia Jábéš-Gileáda, za čo ich Dávid pochválil (2. Samuelova 2,4–7). -- Ako sa vyhnúť zlému koncu? Aj po desiatkach rokov si pamätám obľúbenú výstrahu brata farára V. Santária: „... lebo Démas ma opustil, zamilujúc si tento svet“ (1. Timoteovi 4,10).