Slovak Czech English German Polish

Sobota, 09. apríla 2011

Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo. Keď si uvedomíme, ako Saul v žiarlivosti prenasledoval Dávida a koľkokrát ho chcel zabiť, nie je jednoduché pochopiť Dávidov žalospev. Aj keď Saul sa k nemu správal ako úhlavný nepriateľ, Dávid sa k nemu nesprával nepriateľsky. Vážil si ho ako Bohom pomazaného kráľa. Dávid sa tu o Saulovi vyjadruje iba dobre. Saulovo počínanie bolo diabolské, Dávidovo, naopak, láskavé a uvážlivé. Saul počúval lži ľudí o Dávidovi a stratil korunu. Dávid poslúchal Božie Slovo a získal kráľovstvo. Nech sú našou dnešnou výzvou slová Pána Ježiša: „Ale ja vám hovorím: „Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia.“ Matúš 5, 44