Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 11. apríla 2011

Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich. V pôstnom období sa Ježiš Kristus stáva pre nás ústrednou postavou. Vyvrcholením je Jeho smrť na kríži za naše hriechy. Dnes sme čítali o udalostiach, ktoré Pána Ježiša pripravovali na smrť. Čo sa okolo Neho dialo? Veľkňazi, starší ľudu a zákonníci sa rozhodli, že Pána Ježiša usmrtia. Pripravili si plán. Duch Boží vnukol Márii myšlienku pomazať Pána Ježiša a vzdať Mu česť – netušiac, že – na Jeho pohreb. Nahnevaný Judáš sa rozhodol, že Ho za peniaze zradí a možno si myslel, že udalosti pohne dopredu. Napriek tomu, že Pán Ježiš vedel, čo sa deje, nezasahoval do týchto udalostí a kráčal svojou cestou. Ak veríme v Pána Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa, aj my kráčame cestou naplnenia vôle nášho nebeského Otca. Z ľudskej stránky by sme si radi nasledovanie Pána Ježiša naplánovali a riadili. Aj keď nás k tomu vedú najšľachetnejšie úmysly, treba si uvedomiť, že veci, týkajúce sa nás, našej spásy, na ktoré nemáme dosah, bežia okolo nás. Niektoré sú nám na povzbudenie, či potešenie, iné na súženie, či odvedenie z cesty. Pamätajme na to, že Boh aj tieto zákulisné udalosti v našich životoch vidí a riadi ich! On pôsobí všetko preto, aby sme sa mohli vrátiť do Jeho blízkosti. Rozumejme udalostiam okolo nás a vytrvalo nasledujme nášho Pána!