Slovak Czech English German Polish

Sobota, 16. apríla 2011

Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme. Pán Ježiš dokázal svoje rozhodnutie premeniť na čin. Dnes máme pred očami odplatu za Jeho konanie. Privádzajú Ho pred Kaifáša, zákonníkov a starších. Tu Ho čaká vypočúvanie, falošné svedectvá, posmievanie, ponižovanie, odsúdenie i prvý úder. On však napriek tomu, že vedel, čo Ho čaká, berie na seba dôsledky svojho rozhodnutia. Zvláštne, za dobrotu a lásku je odmenený posmechom a bitkou. Nehádal sa, nedožadoval sa svojich práv, mlčky všetko znášal. Aj na tomto mieste oslávil a vyvýšil svojho Otca. Chápeme dnes, čo je dôsledkom našej viery? Mnohokrát sa dožadujeme, aby výsledkom nášho nasledovania Pána Ježiša bolo zdravie, požehnanie, či úspech. Dokonca tvrdíme, že ako Božie deti na to máme nárok. Mal na Božie požehnanie a odmenu za svoju službu nárok jednorodený Syn Boží? Áno, a predsa tu na zemi to bolo inak. Ak touto cestou išiel On sám, pôjdeme ňou aj my, Jeho nasledovníci. Nemôžeme očakávať prosperitu, keď On nemal kde hlavu skloniť; úspech u ľudí, keď Jeho všetci opustili; miesto v spoločnosti, keď Jeho odvrhli.... Dokážeme tento následok našej viery zniesť pre našu spásu, spásu našich blízkych a predovšetkým pre oslávenie nášho Boha? Ak nás stretnú protivenstvá za na našu vieru, nehádajme sa, nedožadujme sa svojich práv. Nechajme sa viesť Duchom Božím, aby bol aj cez naše utrpenie oslávený Svätý Večný Boh.