Slovak Czech English German Polish

Streda, 20. apríla 2011

Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom. Kto je tento?! „Prv než bol Abrahám, som Ja.“ „Kto mňa videl, videl Otca.“ „Ja a Otec jedno sme.“ „Moje slová nikdy nepominú.“ „Som vzkriesenie, cesta, pravda, život.“ „Kto verí vo mňa... má večný život...“ Pilátovi potvrdil, že je kráľ a Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Z tejto udalosti (Mat 27,11-30) máme tri svedectvá o tom, že Pán Ježiš je Kráľ. Jeho osobné, Pilátovo a svedectvo posmievačov. Všetky tri sú platné aj dnes: 1. Jeho osobné, 2. svedectvo rozumných, ktorí pripúšťajú, že Pán Ježiš bol „Niekto“ a 3. od ľudí, ktorí aj chodia do kostola a keď sa im v živote nedarí, prvého, koho opľujú a preklínajú je Pán Boh. C. S. Lewis hovorí: „Ak sú ľudia ochotní prijať Ježiša ako veľkého učiteľa mravnosti, ale odmietajú Jeho nárok na Božstvo, mali by sa toho vyvarovať! Človek, ktorý by bol len človekom a hovoril by to, čo hovoril Ježiš, by bol buď chorým šialencom... alebo by hovoril pravdu. Nezostáva nám nič, len sa rozhodnúť. Sú len dve možnosti. Odmietnuť a opľuť Ho, alebo padnúť pred Ním na kolená a nazvať Ho Pánom a Bohom.“ „Ktože je Tento, že aj vietor a voda Ho poslúchajú?“ „Ty si Kristus, Syn živého Boha!“ To je pravdivý Boh a večný život.“ Tomáš vyznal: „Môj Pán a môj Boh.“ Aké je tvoje svedectvo o Pánovi Ježišovi?