Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 21. apríla 2011

Hľa, ja ich pretavím a preskúšam. Jedna obyčajná večera. A počas dvetisíc rokov o nej vedia a pripomínajú si ju miliardy ľudí. Dokonca pri tejto príležitosti jedna žena vyliala trochu nardovej masti na Pána Ježiša a On povedal, že i o tom, čo táto žena vykonala, sa bude rozprávať po celom svete. I to, že to teraz čítaš, je dôkazom toho, že sa to splnilo. A čo si ty, milý brat, sestra, vykonal pre Pána Ježiša? Chodíš do kostola k Večeri Pánovej, prosíš na modlitbách? To všetko robíš pre seba. Boh však svojho Syna dal, Boží Syn iným pomáhal (Mat 27,42-43), učeníkom umyl nohy a povedal, aby sme takto slúžili jeden druhému a máme to robiť s láskou (Ján 13). Akou láskou si máme slúžiť? V Prvom Liste Korinťanom 13,3 niekto na dobročinnosť rozdá celý majetok a niekto obetuje život za niekoho a ak to robí bez lásky, nič to neznamená. Prečo to potom robí? Pre obdiv, obchod? Niečo za niečo? Ak takto „slúžime“ Bohu, nič nám to neprospieva. Božou láskou si dokážeme slúžiť iba, ak je rozliata v našich srdciach (R 5,5). A tou láskou je On sám, lebo Boh je láska (1J 4,8-16). Len ak Boh je v tebe, dokážeš Jeho láskou milovať blížnych, bratov, sestry a tešiť sa z darov Večere Pánovej.