Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 24. apríla 2011

K Hospodinovi sa utiekam. Fakt vzkriesenia Pána Ježiša nepopierajú ani vážení ateistickí vedci (Kauza Ježiš, strana 99). Vzkriesenie Pána Ježiša nenastalo podľa prírodných zákonov, ale Boh Ho vzkriesil cez večného Ducha (Sk 2,24 a Žid 9,14). Táto udalosť je centrom, stredom viery v Pána Ježiša a celého kresťanstva. Bez tejto viery a nádeje je zbytočné vysedávať v kostole a Biblia radí v 1. Liste Korintským 15,32 nevercom, že je potom lepšie venovať sa jedeniu a pitiu... Prečo sa potom Pán Ježiš neukázal veľkňazom v chráme a bolo by všetko vyriešené? Po prvé, boli by Ho museli uznať. Po druhé, urobili by to proti svojej vôli. A po tretie, nastal by už posledný súd, kde sa Pán Ježiš zjaví a potom sa pred Ním skloní každé koleno... (Rim 14,11 a Fil 2,10-11). Zvláštne je, že ateisti nepopierajú, že Saul – Pavol musel niečo vidieť, keď ho to tak zmenilo. Jakub, brat Pána Ježiša, Ho musel vidieť vzkrieseného. Tiež ho to zmenilo. Učeníci sa radšej dali mučiť a zabiť, ako by popreli stretnutie so Vzkrieseným. Prečo toto ateisti pripúšťajú, ale osobne tomu neveria? Pretože nechcú zmeniť svoj životný štýl (Ján 5,40). Milý priateľ, nemiluj tento svet ani veci, ktoré sú na svete (1. J 2,15). Lebo keď sa zjaví Pán Ježiš v sláve, bude dôležité mať istotu, či ťa aj On pozná (G 4,9). A to podľa toho, či teraz vyznávaš, že Ježiš je Pán (1.Kol 12,3). A tento deň sa veľmi priblížil. „No ale Kristus vstal z mŕtvych!“ (1.Kor 15,20).