Slovak Czech English German Polish

Streda, 27. apríla 2011

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. Každý veriaci človek si má klásť otázku: žijem naozaj podľa Božej vôle, slúžim Pánu Bohu? Áno, chceme slúžiť na Božiu chválu v nedeľu i cez sviatky účasťou na službách Božích, nábožným spevom, počúvaním Božieho Slova, modlitbami, niekedy aj milodarmi. Ale čo všedné dni? Aký je náš vzťah k ľuďom v zamestnaní, doma, ako nakladáme s materiálnymi hodnotami? Aj v tejto oblasti platí Božie Slovo: „Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom“ (Kol 3,23). Pán nám dáva nielen úlohy, ale nás aj obdaruje rozličnými darmi, charizmami tak, ako uzná za dobré. Apoštol Pavel ako príklad uvádza ľudské telo, ktoré má mnoho rozličných údov, všetky sú dôležité a tvoria jedno telo. Niektorých ľudí Pán Boh obdaril veľmi okázalými darmi, sú stredobodom pozornosti, lebo majú dar proroctva, vyučovania, napomínania, sú predstavení atď. Nezáviďme im! Čím väčší dar, tým väčšia zodpovednosť, tým väčšie nebezpečenstvo pýchy. Kiež si to vždy uvedomujeme! Niektorým sa dostali naoko skromnejšie dary, ktorými okolie pohŕda, napríklad dar služby, dar dávania, dar milosrdenstva a podobne. „Ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby zahanbil múdrych“ (1K 1,27). To nie sú nepatrné, ale skvostné dary! Veď práve v tom nám dal Pán Ježiš príklad, že slúžil ľuďom po celý čas, čo chodil po našej Zemi. Za každý dar a schopnosť buďme Bohu vďační a používajme nám zverené dary s radosťou na prospech našich blížnych, a tak na slávu Božiu!