Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 02. mája 2011

Hoci ja som učil chodiť Efrajima, ja som ich brával za ruky, ale nepoznali, že ja som ich uzdravoval. Privlastnil si nás, lebo dušu položil za nás, svoje ovce. Jeho dielo vykúpenia, potvrdené vzkriesením, v nás ešte stále mocne rezonuje. Milujeme Pána Ježiša Krista za Jeho lásku, ktorá objíma všetkých. Kvôli nám sa vzdal všetkých nárokov, vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka. Preto, ak sme boli vzkriesení s Kristom, hľadajme to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Ak sa Kristus kvôli nám vzdal nárokov, aj naša láska k blížnym má byť bez nárokov. Láska v cirkvi je viac ako nárok. -- Túžba učeníkov poznať, kto je z nich najväčší, straší v Kristovej cirkvi dodnes. Nárokujeme si na správnosť svojej cesty viery. Posudzujeme vieru a správanie iného kresťana. Vynášame súdy jeden nad druhým. Vieme jasne argumentovať, prečo je naše postavenie pred Pánom lepšie ako nášho spoluveriaceho. Koľko napätia vzišlo z takéhoto konania?! Je to správne? Pavol hovorí: „Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Kristus.“ Odôvodňuje prednosť lásky kresťana pred jeho nárokom tým, že si nás Kristus privlastnil. Jeho sme. A On svojich varuje: „Lebo hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.“