Slovak Czech English German Polish

Piatok, 06. mája 2011

Obrátili sa ku mne chrbtom, a nie tvárou. Keď sú však v biede, hovoria: Vstaň a zachráň nás! Sú predpokladom správneho konania kresťana v službe blížnym. Nimi Pán Boh slovom a skutkom, mocou znamení a zázrakov v moci Ducha Svätého buduje spoločenstvo cirkvi. Skrze Pavla vytrhával z moci satana tých, ktorí boli plní hriechu – pohanov. Pavlovo otvorenie sa Pánovi: „Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus“, bolo také dokonalé, že sa pohania Pavlovou službou stali Bohu príjemnou obeťou. Keď Pavol hovorí, že skrze neho túto činnosť konal sám Pán, nechváli sa. Chce nás povzbudiť k práci v cirkvi a najmä k rovnakému otvoreniu sa pre Pána a Jeho evanjelium. Pán chce aj nás použiť k službe misie tam, kde sa o Ňom nezvestovalo, aby Ho uvideli a porozumeli Mu aj tí, čo o Ňom nepočuli. -- Modlime sa! Prosme Pána o pokoru ducha, silu viery a nádeje a o lásku k práci na Jeho vinici! Potom cirkevné zbory, miesta nášho bydliska, kolektívy, v ktorých pracujeme, budú miestami našej služby. Pán ju potrebuje na budovanie svojho kráľovstva lásky, pokoja a spravodlivosti. A my sa staneme nástrojmi Jeho milosti, skrze ktorú sa hriešnici stávajú Pánu Bohu príjemnou obeťou posvätenou Duchom Svätým. Aby sa naplnilo slovo Pavlovo Timotejovi: „Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu“ (1Tim 2,3,4).