Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 16. mája 2011

Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Truhla zmluvy znamená Božiu prítomnosť. Práve ona vedie Dávida i ostatných k veľkej radosti. Dávid poskakuje, teší sa, ale Uzzá sa truhly Božej dotkne. Svojím konaním prekračuje stanovené hranice, nerešpektuje svätosť a nedotknuteľnosť Božej schránky, a preto musí niesť následky. Je nevyhnutné spojiť radosť a úctu vo vzťahu k Bohu. Oboje je dôležité, ani jedno nemôže chýbať. -- Dávida ovládne strach z toho, čo sa stalo. Vzdáva sa truhly. Posiela ju preč. Tu však nejde o predmety, ale o Božiu prítomnosť, lebo práve ona požehnáva. Strach je zlý radca. Oberá o požehnanie. Je na mieste rešpektovať Božie pravidlá a byť opatrný, ale nie príliš – inak sa sami pripravíme o Božiu prítomnosť a požehnanie z nej plynúce.