Slovak Czech English German Polish

Piatok, 03. júna 2011

Keď Ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak Ho však opustíte, opustí vás. Keď sa spýtame detí na besiedke, prečo prišiel Kristus na túto Zem, väčšinou dostaneme správnu odpoveď. Prišiel, aby zomrel za naše hriechy a tak nás zachránil, spasil. -- Ak si však položím otázku, aké poslanie mám konkrétne ja, alebo vy na tejto Zemi, tam sa naše odpovede rozchádzajú. Všetky naše úlohy dané Bohom však smerujú k jednému cieľu, byť Mu svedkom. Keď Pán Ježiš odchádzal k Otcovi, dal učeníkom poverenie, „budete mi svedkami v Jeruzaleme až... do posledných končín zeme. Lebo Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a k poznaniu pravdy prišli.“ K šíreniu tejto zvesti „evanjelia“ má poslúžiť aj moja služba, láska, či obeť. Byť súčasťou Božieho plánu. Nie je dôležité, aké mám predstavy o službe a svedectve ja, ale hľadať a poznať Božiu vôľu a konať ju. Naše okolie sleduje, ako prijímam skúšky, ťažkosti, ale aj úspechy. -- Filipskí poznali Pavla už z väzenia u nich (Sk 16 kap). Aj vtedy mu išlo o život a napriek tomu spievali so Sílasom chvály a Boh bol oslávený. Práve cez chválu Boha v najťažšom položení vydali jasné svedectvo žalárnikovi. Preto mohol uveriť a prijať Krista ako Spasiteľa. -- Nech je zvestovanie Krista našou prioritou dnešného dňa aj cez prekážky!