Slovak Czech English German Polish

Streda, 15. júna 2011

Nič nevystalo z tých zasľúbení, ktoré Hospodin dal domu Izraela. Všetko sa splnilo. Keď sa na návštevu ohlásia naši priatelia alebo dobrí známi, zvykneme hovoriť – tešíme sa. Je skvelé, ak je táto naša reakcia na ich príchod úprimná; ruku na srdce – ako často to asi býva? Fakt je, že v našom živote je málo radosti. Je pohltená každodennou ustarostenosťou – čo a ako bude... Ustarostenosť oberá o pokoj. Preto apoštol trikrát zdôrazňuje – radujte sa! Iste by bolo absurdné domnievať sa, že radosť sa dá prikázať. Radosť kresťana je zakotvená v budúcnosti. Ako sa tešíme na príchod nám drahých ľudí, tak radosť v Pánovi vyplýva zo skutočnosti, že On prichádza. „Pán je blízko!“ hovorí dnešné Božie Slovo. Pán Ježiš hovorí o svojom príchode: „Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie“ (L 21,28). Vykúpenie je našou najväčšou radosťou. Keď sa teda pýtame na budúcnosť s obavami, odpoveďou Pána Ježiša Krista je: „Radujte sa!“ Prichádza Pán pánov a Kráľ kráľov, približuje sa váš najväčší a najradostnejší deň. Radosť kresťana je preto zakotvená v budúcnosti.