Slovak Czech English German Polish

Piatok, 24. júna 2011

Oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči Nemu úprimné srdce. Ak sa chceme pridŕžať nejakého vzoru v našom živote, tak by sme sa mali pýtať, ako sa v tej ktorej situácii zachoval Pán Ježiš. Ak v našich slovách Písma čítame o pokore, o láskavej reči, vidíme to predovšetkým na Jeho účinkovaní. Pokorný však neznamená len ponížený, ale aj oddaný veci, myšlienke a zápasu. A tu si môžeme pripomenúť, čo povedal On sám: „...učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci...“ (Mt 11,29). Byť pokorný a zároveň aj hovoriť láskavo pri množstve útokov od farizejov na Jeho osobu, to si vyžadovalo veľkú oddanosť Otcovi nebeskému a úlohe, ktorú prijal v pláne spásy. Často som zažil, ako ľudom zmäkne srdce, keď pri návšteve Izraela prídu do Getsemanskej záhrady. Na lícach sa objavia slzy, lebo aj tí „najtvrdší“ si uvedomia, že tu bolo treba veľa pokory a poníženia..., aby Ježiš povedal: „Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich; avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja“ (L22,42). Pokora nebola porazená, ale naopak zvíťazila; mnohí sa nechajú pomýliť, nebuď im podobný! Pán Ježiš nielen zomrel, ale bol aj slávne vzkriesený a v tomto Jeho víťazstve je aj moje a tvoje víťazstvo. A pokiaľ sme tu, na zemi, On chce, aby sme boli Jeho vernými svedkami. On sa za nás prihovára a tiež nám sľúbil pomoc v tom, čo máme v tej ktorej situácii hovoriť. Prežívaj tento Kristov sľub aj dnes!