Slovak Czech English German Polish

Sobota, 25. júna 2011

Bol som s tebou všade, kadiaľ si chodil. Gándhí, jeden z veľkých mužov Indie a svetových dejín, povedal: „Od kresťanstva ma odradil život tých, ktorí sa hlásili ku kresťanstvu.“ Ako vyzerá to naše praktické kresťanstvo? Neodradíš aj dnes niekoho svojim životom? Čo nás vedie k nedôvere voči iným? Určite si spomenieš na veľa vecí, čo ťa na iných hnevajú. Božie Slovo nám dnes ponúka, čo je pre nás dôležité. To, čo každý z nás potrebuje najviac, je odpustenie. Mám vidieť a poznať pravdu, teda najprv svoju vinu a potom aj vinu blížneho. Najväčší pokoj do života človeka prichádza vtedy, ak prijme odpustenie od Pána Ježiša pri Večeri Pánovej, pri modlitbe a tiež pri čítaní Božieho Slova, kde Pán uisťuje o odpúšťajúcej láske. Učeníci Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade sklamali, neboli pod krížom. Pán Ježiš mohol byť právom sklamaný a, po našom, aj nahnevaný. Veď kedy mali byť pri Ňom, ak nie v tej chvíli? A predsa, vzkriesený Ježiš prichádza za nimi, lebo im odpustil. S odpustením im prináša aj „pokoj“, ten ktorý utišuje, upokojuje a obnovuje vzájomnú dôveru. Odpúšťanie vnáša pokoj do nášho života a do našich vzťahov aj vo všetkých situáciách života, ktoré sú vymenované v prečítanom odseku Písma. Hlavná otázka znie, či si prijal odpustenie od Božieho Syna? Si aj dnes ochotný a pripravený odpúšťať, a tak vnášať pokoj do svojej rodiny aj do spoločnosti? A si pripravený v pokore poprosiť a prijať odpustenie od tých, ktorým si ublížil?