Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 14. augusta 2011

Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť. Tma a svetlo. To sú skutočné kontrasty. A práve takto, veľmi priamo, apoštol Pavol označuje dva spôsoby života. Tma je pre neho život bez Krista. V tme sa deje väčšina zločinov a hriechov. Človek má v sebe totiž akúsi falošnú predstavu, že v tme ho nikto nevidí. No predsa, Jeden vidí určite. V tme sa nedá nájsť cesta do kráľovstva nebeského. Tma je symbolom satanských síl, hriechu a všetkého protibožského. Azda nie náhodou nastáva pri smrti Pána Ježiša na kríži zatmenie. Na druhej strane je tu svetlo. To preniká všade a nedá sa zadržať. Nič sa v ňom nedá ukryť. Takýmto svetlom má byť každý, kto sa odovzdal Pánovi Ježišovi. A podľa toho musí aj žiť – všetko robiť s čistými úmyslami, priehľadne. Moderne povedané: transparentne. Nuž a tento životný štýl sa má prejaviť v troch veciach: a) dobrotivosť – je ťažké deklarovať vieru v Krista a v núdznom nevidieť svojho brata; b) spravodlivosť – je nepresvedčivé vyznávať Krista a nesnažiť sa žiť morálne a bezúhonne; c) pravda – je trúfalé a pokúšaním Pána Boha svedčiť o Kristovi a nežiť v súlade s tým, čo hovorím. Prosme dnes o silu Ducha Svätého k tomu, aby sme v tomto svete dokázali žiť ako deti svetla a aby naše kresťanské svedectvo bolo jasné, úprimné a presvedčivé! Naše okolie veľmi potrebuje svetlo Božích detí.