Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 18. augusta 2011

Nespoliehajte sa na takéto klamlivé slová: Chrám Hospodinov je toto! Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy. Aj takto by sme mohli označiť slová evanjelistu: Chodil... učil... kázal... uzdravoval. Pán Ježiš videl to veľké a na prácu ťažké pole ľudských životov, osudov, trápenia. „Bolo Mu ich ľúto, že boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera“. Toto pole bolo treba obsiať novým osivom. Sejbou Slova, o ktorom v Jánovom evanjeliu čítame: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo“ (J 1,1). To je sejba Božej moci, sejba Jeho milosti a lásky, z ktorej vzchádza život prinášajúci dobrú úrodu. Práce (žatvy) je mnoho. Ako ju však zvládnuť? Prvé, čo treba, je modlitba: „Proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov“. Znamená to, že táto práca sa nedá robiť bez poverenia Pánom žatvy. Treba k nej Jeho zmocnenie. O tom čítame v Matúšovi 10,1: „I zvolal si dvanástich učeníkov, dal im moc vyháňať nečistých duchov a uzdravovať všetky neduhy a všetky choroby.“ Kto prichádza na toto pole bez poverenia a zmocnenia Božieho, narobí viac škody ako osohu. Možno tak, ako na poli, do ktorého nepriateľ Boží zasial kúkoľ a sluhovia vo svojej horlivosti chceli ísť do siatiny, aby kúkoľ vytrhali. No pritom by pošliapali veľa dobrého, ešte nedozretého obilia. Pán ich zmocnil aj vyslal. -- Menoslov učeníkov tu nie je kvôli histórii, ale preto, že každého z nich Pán pozná, každý z nich je osobne poverený, uspôsobený. Pýtaš sa, čo tam potom robí Judáš Iškariotský, ktorý Ho zradil? Ale či nezlyhal aj Peter? Či aj ostatní nedostali v Getsemane strach a nenechali Ho tam samého? Do práce sú vyslaní ľudia, nie dokonalé roboty. Každý z týchto povolaných a vyslaných pracovníkov, aj Judáš, mal možnosť po chybe vrátiť sa cez pokánie a poddanie sa Bohu.