Slovak Czech English German Polish

Piatok, 19. augusta 2011

Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk. Učeníci sú najprv posielaní k svojim. Potom však príde čas, keď pred Jeho vstúpením na nebo počujeme iné: „A budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.“ -- A spôsob práce? Bez peňažného kapitálu, bez zásob jedla, bez rezervného šatstva! To znamená plnú závislosť od Božej starostlivosti. Plnú dôveru Pánu Bohu. Všetky „výdavky hradí“ Ten, ktorý vysiela. Samozrejme, to je spôsob práce v čase, ktorý určil Pán žatvy. Inokedy ich zas posiela aj s kapsou, aj s peniazmi, ako to čítame v Lukášovi 22, 36a. Len Pán žatvy najlepšie vie, ktorá forma je v danom čase potrebná. -- Obsah práce? Boží pracovníci sú zvestovatelia evanjelia, aj vyslanci pokoja – ako Božieho daru. „Pokoj domu tomuto!“ – to je viac ako pozdrav. To je ponuka. Spôsob života. Od hostiteľa záleží, či ju prijme, či tam spočinie Boží pokoj. -- Skúmajme teda pri sebe, nakoľko sme pravými zvestovateľmi – ohlasovateľmi blížiaceho sa Božieho kráľovstva alebo len oznamovateľmi svojich zbožných želaní, ktoré navonok znejú pekne, ale sú neplodné, ak nie priamo škodlivé. Skúmajme, či je v nás pokora a ochota podriadiť sa vôli Pána žatvy.