Slovak Czech English German Polish

Streda, 14. decembra 2011

Všetok ľud s veľkým jasotom pokrikoval chváliac Hospodina, pretože bol položený základ domu Hospodinovho. Všetci potrebujeme istotu, základ, o ktorý sa dá kedykoľvek oprieť. Najradšej sa opierame o svoje ego a múdrosť. Lenže, keby to tak fungovalo, nebolo by toľko depresií, psychológovia by nemali čo robiť... -- Pričasto zabúdame, že sme neuveriteľne krehké nádoby, stačí málo, jeden úraz, nehoda alebo choroba a všetky plány, nádeje, investície sa zrútia ako domček z karát. Vo svojej arogancii egoizmu a výstrednosti tak trochu zabúdame, že sme priveľmi krehké a jemné nádoby. „Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi! Či povie hlina hrnčiarovi: Čo robíš, tvoje dielo nemá cenu?“ (Iz 45,9). -- Preto je nádherné mať istotu, že tieto „nádoby“ má v rukách najlepší „hrnčiar“, Tvorca neba a zeme: „Dom Izraela, či ja nemôžem naložiť s vami ako tento hrnčiar? – znie výrok Hospodinov. Ajhľa, ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak ste vy v mojej ruke, dom Izraela“ (Jer 18,6). Asi najlepší pocit je, že práve v ťažkých chvíľach, keď vidíme a prežívame, že veci a okolnosti v našich životoch nejdú podľa našich plánov, môžeme vedieť, že ten najlepší základ a pevnosť pre každého z nás je v Pánovi Ježišovi Kristovi. „Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus“ (1Kor 3,11).