Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 15. decembra 2011

Nech moje ústa rozprávajú o Tvojej spravodlivosti a celý deň o Tvojich spásnych skutkoch, lebo ich neviem spočítať. Postmoderná kultúra zavrhla kresťanské poznanie, morálne hodnoty a Bibliu, vsadila na rozum a psychológiu. A ako odpoveď na bolesť duše a srdca stačí volať na čísla veštíc a ezoterických poradní, ktoré sú dostupné prakticky všade. Aké jednoduché. Aké diabolské. Horoskopy nehovoria do svedomia, neobviňujú z hriechu, nevrhajú svetlo na naše temné stránky – preto sú pre ľudské ego prijateľnejšie, preto máme pokušenie vybrať sa touto cestou hľadania odpovedí na naše vnútorné otázky srdca a zmyslu života, keď sa nám zdá, že Pán mlčí, neodpovedá na naše modlitby. Lenže, ak sa v živote môžeme postaviť na niečo pevné a stabilné, tak je to Pán Ježiš, ktorý nás nikdy nesklame. Pri Ňom nestojíme na našich pocitoch a emóciách, ale na viere v Božie zasľúbenia. „Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k Nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním? Hovorím vám: Čoskoro sa ich zastane. Ale keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi?“ (Lk 18,7-8). -- Ako ľahko sa v Božom ľude okultizmus premiešaval s vierou v Hospodina! Pozrime sa na naše zbory, na ľudovú vieru! Koľko je tam povier, okultizmu a najmä neviery v Božiu milosť a moc. „Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou?... A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom“ (2Kor 6,14-16). Vieme, v čom robíme kompromisy s Bohom, s Písmom? Čoho sme sa ešte zo starého života nezriekli, a pritom vieme, že je to hriech, že tým Pána Boha zarmucujeme? Neváhajme a vyznajme, a opusťme to! Pán je dobrý a zakaždým, keď činíme pokánie, nám dá novú šancu.