Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 22. decembra 2011

Hospodin hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. Abrahámovi a Sáre sa narodil potomok vtedy, keď podľa ľudského chápania už na to neboli predpoklady (R 4,18–22). Abrahám uveril prekvapivému Božiemu sľubu a to bol prejav dôvery a veľkej úcty voči Pánu Bohu. Narodenie Izáka je jedným z príkladov všeobecne platnej pravdy: „Čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha“ (L 18,27). Takéto príklady z minulosti si majú pripomenúť tí, ktorým sa zdá nemožné, že by pre nich prichádzala do úvahy nová budúcnosť. U Boha nič nie je nemožné. On sa môže postarať o to, aby na zrúcaninách vyrástli nové domy, aby boli postavené ochranné múry Jeruzalema, aby na zrúcaninách chrámu bol postavený nový chrám, aby na troskách zničeného života vyrástol nový život. On dokáže púšť premeniť na raj a step na záhradu. Namiesto zármutku nastane radosť a veselosť, namiesto žalospevu chválospev a zvuk piesne. Prejavy nepriateľstva sú síce nepríjemné, ale sú iba prechodné, Hospodinova záchrana je večná. Potupa a hanobenie sa pominú, ale Ten, ktorý prináša spásu, sa nikdy nepominie. „Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky“ (Žid 13,8).