Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 26. decembra 2011

Neberte ohľad na osobu pri súde, vypočujte tak malého ako veľkého, nebojte sa nikoho, lebo súd patrí Bohu! Som fascinovaný tým, ako si na základe Božieho Slova môžeme predstaviť nebo. Mnohé Ježišove podobenstvá sa týkali nebeského kráľovstva. Svojich nasledovníkov Pán Ježiš uisťoval o tom, že im ide pripraviť miesto. (Ján14,1-2) Máme očakávať splnenie tohto zasľúbenia. Na ceste nasledovania Pána Ježiša nás však môže stretnúť aj utrpenie pre meno Ježiša Krista. Dnešný deň nám pripomína jedného z prvých umučených pre vieru v Ježiša Krista a tým bol diakon Štefan. Štefan videl otvorené nebo a tam stáť Pána Ježiša Krista. Ján vidí tiež otvorené nebo a tam stál veľký zástup, ktorý prichádzal z veľkého súženia (14. v.) Krvou Pána Ježiša očistený život človeka, nové biele rúcho, dokonca aj palmové ratolesti do našich rúk – to všetko dostaneme od Pána Ježiša. Túžim po tom, aby som mohol stáť pred trónom Baránka a mohutným hlasom Ho naveky oslavovať. Pán Ježiš nám pripravuje miesto v nebi, ale aj nás pripravuje na toto stretnutie. To, že nás môže previesť aj súžením, podobným, akým prešiel Štefan, to môže byť pravda aj o mne a tebe. Zástup tých, ktorí prešli veľkým súžením, je veľký zástup zo všetkých národov. (9. v.) Ďakujme za nebeský príbytok pripravený pre mňa a pre teba! Terajšie utrpenie premieňa náš charakter, upevňuje našu dôveru a je priestorom, aby sa dokázala naša viera. Štefan nám je príkladom.