Slovak Czech English German Polish

Utorok, 27. decembra 2011

V ten deň sa pripoja mnohé národy k Hospodinovi; budú mojím ľudom. Tieto 2 kapitoly proroka Izaiáša môžeme nazvať Evanjeliom v Starej Zmluve. Pán Boh sa postaral o to, aby skrze proroka poukázal na prichádzajúceho Mesiáša. Prorok Izaiáš píše o utrpení Mesiáša tak, akoby bol toho priamym svedkom. Toto proroctvo odznelo približne 700 rokov pred tým, než sa naplnilo. Právom zaznela vážna otázka: Kto uveril našej zvesti? Dnešným svetom znie tá istá otázka. Žijeme dvetisíc rokov po naplnení proroctva. I dnes je zásadnou otázkou: Kto uveril našej zvesti? Môžeš spolu so mnou povedať: Vďaka, Pane, že som tej zvesti mohol uveriť aj ja. Je to Tvoja milosť, ktorá sa stala pre mňa, hriešneho. Pamätám si, že som od detstva z Biblie všeličo vedel, poznal som priebeh Služieb Božích, veľa som počul, ale všetko to išlo akoby pomimo mňa. Až v jednej chvíli sa môjho srdca dotkol Pán Ježiš. Nie telesne, ale duchovne. Ja som zrazu spoznal, že to všetko, čo Pán Ježiš vykonal, bolo z lásky ku mne. Viedlo ma to k osobnému pokániu a z celého srdca som uveril v Spasiteľa, svojho Pána. Sme v povianočnom období. Ešte nám v srdciach zrejme rezonujú vianočné chválospevy. V kostole sme videli mnohých, ktorí akosi počas roka nemajú čas, ale na Vianoce si ten čas urobili. Modlime sa dnes zvlášť za tých, ktorí počuli vianočné posolstvo, aby uverili tejto zvesti. Niekedy práve tá nostalgia za sviatkami odkryje prázdnotu ľudských sŕdc. Modlime sa, aby prázdnotu srdca naplnila živá viera. Vďaka Ti, Pane, že Ty nám ideš v ústrety!