Slovak Czech English German Polish

Streda, 21. januára 1998

Odvráťte sa od svojich zlých spôsobov života! Prečo máte vymrieť? Radostná zvesť (evanjelium) o Božej milosti skrze vieru v Ježiša Krista je predmetom mnohých úvah ("hesiel") v tejto knihe. Ale k tejto radostnej zvesti treba čosi dôležitého dodať: Božia milosť je dar, je zadarmo. Dostane ju teda každý? Vôbec nie. Je tu totiž podmienka: "Odvráťte sa od svojich zlých spôsobov života!" - volá Ezechiel, "Pokánie čiňte" - vyzýva Pán Ježiš Kristus. Pokánie - grécky "metanoia", prekladá sa aj ako "obrátenie" (odvrátenie sa od zlých spôsobov života", obrátenie sa k Bohu). Bez splnenia tejto podmienky nemožno hovoriť o viere, a teda nemožno ani očakávať milosť, spasenie. Nezabúdajme na to!