Slovak Czech English German Polish

Sobota, 24. januára 1998

Hospodin naplní Sion právom a spravodlivosťou. On bude istotou tvojich čias, bohatstvom spásy, múdrosťou a poznaním. Humanizmus (so všetkými svojimi odrodami a odnožami) "zboštil" človeka: veď vraj najcennejšou hodnotou, ktorá jediná si zasluhuje obdiv a úctu, lebo je motorom pokroku, zdokonaľovania spoločnosti, je ľudský rozum - ratio. On sa stal modlou "racionalistov". Je pravda, že Boh svojmu stvoreniu - človeku dal niečo zo svojich vlastností, napr. istý stupeň intelektu, schopnosti poznávať, kreativity, emotivity (to je to "stvoril ho na svoj obraz"), aby mohol plniť svoje poslanie - byť správcom stvorenstva. Ale intelekt bez spravodlivosti vedie k nemúdrosti (t.j. k nesprávnemu rozhodovaniu); kreativita bez poznania Boha vedie k samoľúbosti, pýche, a bez múdrosti nakoniec k sebazničeniu; emotivita bez poznania Boha vedie k nenávisti a k strachu. Iba poznaním Boha človek môže nadobudnúť múdrosť (schopnosť správne sa rozhodovať), spravodlivosť (schopnosť žiť v zhode s Božou vôľou), iba takto môže dosiahnuť pokoj, radosť, spokojnosť. Ľudský rozum si zasluhuje obdiv, veď je to veľkolepé dielo Božie, nepatrí mu však prvé miesto medzi predmetmi nášho obdivu, ani úcta - tie patria jeho tvorcovi, Stvoriteľovi.