Slovak Czech English German Polish

Streda, 28. januára 1998

Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Vráť sa a povedz Ezechiašovi,... Počul som tvoju modlitbu a videl som tvoje slzy. Hľa uzdravím Ťa. Tretieho dňa vyjdeš hore do domu Hospodinovho. Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Mnoho zvládze modlitba spravodlivého pôsobiaca. Pri každodenných stretnutiach padá obligátna fráza: "želáme ti veľa zdravia..." Zdravie je bohatstvo. Ako si ho vážime? Aj Pavol nás upozorňuje: Nič nepoškvrňuje telo, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z našich úst, lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, smilstvá... Ako a kedy sa staráme o čistotu duše svojej i svojich blížnych? Každý deň si vyznávame hriechy, aby "slnko nezapadlo nad našim hnevom", modlime sa pravidelne jeden za druhého, máme čas na Boha, alebo si roky nosíme svoje krivdy, hnevy ... v sebe? Ak áno v čase súženia sa obráťme a volajme s vierou, že Hospodin je milostivý a počuje i vidí úprimné slzy. Otvorme svoje srdce i blížnemu, aby sme nebežali samy." Pane Ježišu, zhrešil som, vyznávam každý svoj hriech i malú vieru a prosím, aby si Ty sám liečil dušu utrápenú a mdlé telo. Prosím o Tvoj pokoj, aby som vládal niesť svoj kríž tak pokorne ako si ho Ty niesol za nás."