Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. januára 1998

Pán, Hospodin, zotrie slzy z každej tváre.

Ešte prv ako niečo začneme, potrebujeme impulz. Čím je silnejší tým v nás môže aj dlhšie pôsobiť. Už prv ako nastal prvý deň nového roka sa stal pre nás všetkých trvale pôsobiacim impulzom Trojjediný Boh. Jeho stála prítomnosť a povzbudzovanie láskou, pravdou, milosťou, sú zárukou toho, že všetko čo budeme v Jeho mene konať, bude požehnané. A aj keď to všetci, ktorí tvoria svet nepochopia, prinesie to radosť tým, ktorí chcú správne prežiť a zúžitkovať dar nového času, akým je iste aj nový rok. Prosme, aby aj nad nami a v nás bol Duch Pánov a pomáhal nám žiť z moci Kristovho evanjelia. Toto evanjelium robí každý deň, týždeň, mesiac a rok vzácnym.