Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 08. februára 1998

Hospodin je v práve, lebo som sa priečil jeho slovu. Koľko súdnych sporov prebieha v dnešnej dobe. Niektorí na pojednávanie musia čakať až tri roky. Koľko súdnych sporov prebieha na politickej scéne. Koľko prekrúcania pravdy. Koľko úskokov a podlostí. Mnohé sa nás priamo netýkajú. Neraz ich alibisticky pozorujeme a komentujeme a pritom nám uniká, že sa nachádzame tiež v spore. Život človeka môžeme prirovnať k sporu. Spor medzi Božou vôľou a našou vôľou, Božím slovom a našimi predstavami. "Hospodin je v práve", uznanie našej prehry je základom pre naše víťazstvo. "Vstanem, pôjdem k Otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som ..." Nie každá "prehra" je porážkou. Kiež Hospodin nám dá i dnešného dňa silu porovnať svoj život s tým, čo On nám zasľúbil a čo od nás očakáva v Svätom Slove.