Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 19. februára 1998

Od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi - vraví Hospodin. Prostredníctvom vyvoleného národa Starej zmluvy chcel Hospodin zjaviť - ukázať i všetkým ostatným národom svoju slávu, moc, svätosť, jedinečnosť - neporovnateľnú so všetkými pohanskými božstvami. Izrael v tomto poslaní stále zlyhával a často svojou nevernosťou znesväcoval meno Božie v očiach okolitých národov. Hospodin im to vyčíta i cez proroka Malachiáša. Mocný a Svätý Boh a teda i Jeho meno však bolo a je i napriek tomu veľké (dokonca hrozné v. 14.) medzi všetkými národmi. Hoci to navonok tak nevyzerá On má svojich verných v každom národe (Zj 7,9). I nás si Pán povolal a vyvolil (ako málo si uvedomujeme vážnosť tejto nezaslúženej milosti) k tomu, aby bolo na našich životoch zjavené Jeho veľké a sväté meno. Aby naše životy boli čitateľným evanjeliom pre naše okolie a aby mnohí už dnes mohli prejsť z kráľovstva sveta do kráľovstva Božieho. Ako sa nám to darí? Nie sme podobní starozmluvným Izraelcom?