Slovak Czech English German Polish

Sobota, 21. februára 1998

Ty si mi býval pomocou, nezavrhni a neopusť ma, ó Bože mojej spásy! Aké vzácne oslovenie: Pokoj Vám! Skúsme si predstaviť, v akom položení boli učeníci Pána Ježiša, keď ich On takto oslovil. Bola to ťažká a zložitá situácia a možno sa im zdala až bezvýchodisková. Akoby zabudli aj na všetky zasľúbenia Pána Ježiša o Jeho vzkriesení. Tak veľmi potrebovali do svojich duší pokoj. Pán Ježiš vedel, čo Jeho učeníci potrebujú a preto prišiel s týmto pozdravom._x000D_ Možno sa aj tebe, brat, sestra, zdá, že sa nachádzaš v ťažkej situácii. Možno sa uzatváraš do seba, nechceš nikoho vidieť, počuť a tak veľmi potrebuješ pomoc. Volaj so žalmistom a utiekaj sa k Pánovi Ježišovi. On má aj pre teba pravý pokoj, aj riešenie tvojich problémov._x000D_ Ty, ktorý si myslíš, že problémy nemáš a žiješ v pokoji, pamätaj na tých, ktorí sú okolo teba a potrebujú pravý pokoj. Modli sa za nich a ukáž im na Pána Ježiša ako na Spasiteľa a darcu pravého pokoja.