Slovak Czech English German Polish

Piatok, 27. februára 1998

Elízeus sa modlil: Hospodine, otvor mu, prosím, oči, aby videl! Hospodin otvoril sluhove oči a videl, že vrch okolo Elizea bol plný koní a ohnivých vozov. Aj v dobe starozmluvnej aj v novozmluvnej sa stretávame s tým istým javom. Jedni vidia a iní nevidia. Elízeov sluha nevidel, nevnímal Božiu prítomnosť a silu Jeho vojska. A zmalomyseľnel. Stratil nádej na záchranu. To je výsledok duchovnej slepoty. Preto apoštol Pavel vyslovuje modlitbu za efezských kresťanov: aby im Boh dal poznať Ježiša Krista, aby videli pred sebou nádej v Ňom. Pána Ježiša Krista máme poznať a poznávať. Viera rastie skúsenosťami. Zmáha ťa neistota a strach? Pros, aby si videl Božiu moc. Dnešné texty nám však ukazujú ešte jedno: Mysli v modlitbách aj na iných, ktorí potrebujú "zaostriť zrak" na Krista.