Slovak Czech English German Polish

Utorok, 21. apríla 1998

Vyslyš ma, Hospodine, vyslyš, nech sa tento ľud dozvie, že Ty si Hospodin, Boh, a že si obrátil ich srdcia naspäť. Za kráľa Achaba a jeho manželky Izebely sa i Izraeli rozšírila modloslužba, v ktorej sa pestoval kult Baalov. Len Eliáš udržoval vieru v Hospodina. Na hore Karmel osvedčila sa moc Božia nad Baalom a jeho kňazmi. To bol Boží súd, ktorý postihol kňazov Baalových a zabezpečil víťazstvo Hospodina. Eliáš sa modlil: "Vyslyš ma, Hospodine, vyslyš, nech sa tento ľud dozvie, že Ty si Hospodin, Boh, a že si obrátil ich srdcia naspäť." Túto modlitbu Boh vypočul a oltár postavený Eliášom ohňom zapálil. Tak Hospodin dokázal svoju moc pred celým národom._x000D_ K Bohu sa máme obracať v modlitbách aj my. Tak činil apoštol Pavel, ktorý tiež prosil za kresťanov, aby im "Otec slávy, dal Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho" (Ef 1,1-16). Pred modloslužbou, poblúdením a hriechom aj nás môže zachrániť jedine modlitba. Modlíme sa pravidelne?