Slovak Czech English German Polish

Sobota, 25. apríla 1998

Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi. Prorok Izaiáš vyzýva Izrael k oslave Hospodina. Ľudia majú radi oslavy, najradšej oslavujú seba, kým na Hospodina často zabúdajú. Oslavovať Hospodina máme modlitbami a spevmi, ktoré vlastne sú tiež modlitbami. Prorok volá: "Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi." Hospodin je nielen Stvoriteľom neba a zeme, ale aj nás. Zabezpečil nám spásu vo svojom Synovi. Na to nemáme zabúdať, ale s apoštolmi vyznávať a svedčiť o tom "čo sme videli a počuli". Robíme tak? Nemlčíme neraz tam, kde by sme mali svedčiť? Neveriaci svet mal by počuť naše svedectvo, len vtedy dôjde k jeho obnove, ako hovoril J.A. Komenský. Dáme sa obnoviť Pánom?