Slovak Czech English German Polish

Utorok, 28. apríla 1998

Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním. Prorok Izaiáš, ktorého meno značí: Hospodin je spása, v závere svojho proroctva hovorí o budúcej spáse Jeruzalema, o novom nebi a novej zemi, ktorú vytvorí Hospodin. To je dôvodom k radosti a plesaniu pre všetkých, ktorí milujú Hospodina. Obraz Jeruzalema a Siona možno preniesť na cirkev Kristovu, v ktorej žije spoločenstvo veriacich ako Boží ľud. On bude žiť v novom Jeruzaleme, ktorý zostupuje z neba. Boh nám v Ježišovi Kristovi ponúka možnosť novej existencie, kedy novým bude všetko. Boh bude prebývať s nami, my budeme Jeho ľudom. V novom Jeruzaleme, v obnovenej cirkvi, už nebude ani plač, ani bolesť a smrť, ale len radosť a plesanie. Počítame s tým a pripravujeme sa na nový život s Pánom v nebi a v triumfujúcej cirkvi?